Zmanim
  זריחה:
  סוף זמן ק"ש:
  סוף זמן תפילה:
  חצות היום:
  מנחה גדולה:
  שקיעה:

  נר הישועות שלך,

  נדלק עכשיו!

  ברגעים אלה, נדלק נר הישועות ב'פתח המערה' של הרשב"י במירון
  על ידי רבני ישיבת המקובלים הלומדים ומתפללים במקום.
  כדאי הוא רשב"י לסמוך עליו בשעת הדחק
  הנר שלך מתחיל להאיר, עכשיו הזמן להיוושע!

  מתגעגעים לרשב"י?

  השליחים לישועה שלכם אצל הרשבי ביום ההילולא